Filtruj

Scenariusze i ćwiczenia

Zamknij
Z życia roślin
Z życia roślin

Poprzez zabawę dzieci zapoznają się z cyklem życia roślin. Dzieci reprezentują nasiona i starają się zaspokoić wszystkie swoje podstawowe potrzeby, aby móc wykiełkować i przekształcić się w dorosłą roślinę. Jednak w trakcie rozwoju napotykają na różne zagrożenia wynikające z działalności człowieka.

Ludzie i Karpaty – wpływ człowieka na życie roślin

Uświadomienie sobie negatywnego wpływu niektórych działań człowieka na rozwój roślin.

Biologia Przyroda
7 - 11
Bajkowy Ogród
Bajkowy Ogród

W grze ruchowej dzieci zbierają lecznicze zioła i starają się trzymać z daleka od gatunków trujących lub chronionych.

Ochrona różnorodności biologicznej w Karpatach – rozpoznawanie roślin zielnych

Nauka rozróżniania gatunków roślin leczniczych, trujących i chronionych.

Biologia Plastyka
10 - 12
Jakie są możliwości przyszłego rozwoju lasu?
Jakie są możliwości przyszłego rozwoju lasu?

W ramach symulowanej dyskusji dzieci, wcielając się w role różnych grup interesów, angażują się w spór i podejmowanie decyzji dotyczących przyszłego wykorzystania ich lasu i rozwoju ich miejscowości.

Ochrona różnorodności biologicznej karpackich lasów

Poznanie wpływu różnych form gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną lasów oraz na życie miejscowej ludności, nauka prowadzenia dyskusji, sporów i podejmowania decyzji.

13 - 15
Migracje ptaków
Migracje ptaków

W odpowiednim miejscu odegrajcie zachowanie ptaków podczas ich wędrówki przez krajobraz, na który człowiek wywiera różnoraki wpływ.

Ochrona różnorodności biologicznej w Karpatach – wpływ człowieka na ptaki migrujące

Uświadomienie sobie wpływu działalności człowieka na migracje ptaków.

Biologia Przyroda
8 - 12
Mój wyobrażony obszar chroniony
Mój wyobrażony obszar chroniony

Dzieci proponują i rysują/malują swój własny obszar chroniony, a także same określają warunki panujące w ich rezerwacie przyrody i sposoby jego ochrony.

Ochrona różnorodności biologicznej Karpat – ochrona obszarowa

Zapewnienie dzieciom praktycznych doświadczeń związanych z ochroną obszarową.

Biologia Geografia Plastyka
10 - 15
Przyszłość naszej okolicy
Przyszłość naszej okolicy

Dzieci, wcielając się w role dużych inwestorów, rolników/leśników/małych i średnich przedsiębiorców oraz działaczy na rzecz ochrony środowiska, dyskutują, przedstawiają argumenty i decydują o przyszłym charakterze swojej okolicy.

Ochrona różnorodności biologicznej w Karpatach

Nauka dyskutowania i prezentowania argumentów, zrozumienie znaczenia wiedzy i informacji przy podejmowaniu decyzji, zrozumienie trudnego charakteru procesów argumentowania i podejmowania decyzji.

Biologia Wiedza o społeczeństwie
11 - 15
Stwórzmy sieć ekologiczną
Stwórzmy sieć ekologiczną

Wypełniając karty pracy, dzieci projektują własną sieć ekologiczną

Ochrona różnorodności biologicznej w Karpatach – tworzenie sieci ekologicznych

Zrozumienie, dlaczego ważne jest tworzenie sieci ekologicznych

Biologia Geografia
12 - 15

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie