Filtruj

Scenariusze i ćwiczenia

Zamknij
Kraje karpackie
Kraje karpackie

Na mapie uczniowie przyporządkowują nazwy krajów karpackich, ich flagi państwowe oraz cechy charakterystyczne Karpat w poszczególnych państwach.

Środowisko abiotyczne Karpat

Zapoznanie się z państwami, na których terenie leżą Karpaty oraz poznanie typowych cech tych gór w poszczególnych krajach.

Geografia
9 - 14
Puzzle karpackie
Puzzle karpackie

Uczniowie układają poszczególne części puzzli tak, aby otrzymać mapę Karpat.

Środowisko abiotyczne Karpat

Zapoznanie się z mapą Karpat i krajów karpackich.

Geografia
9 - 12
Kolorowy świat
Kolorowy świat

Najpierw uczniowie otrzymują teoretyczne informacje na temat barwników używanych w życiu codziennym, a następnie starają się potwierdzić ich obecność w różnych materiałach naturalnych.

Znaczenie różnorodności biologicznej - barwniki naturalne

Uwrażliwienie na różnorodność kolorów wokół nas, poznanie źródeł naturalnych barwników i zainteresowanie dzieci alternatywnymi sposobami barwienia tkanin.

Chemia Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna
8 - 13
Wskaźnik różnorodności biologicznej
Wskaźnik różnorodności biologicznej

Dzieci określają typy ekosystemów na podstawie obliczonego wskaźnika różnorodności biologicznej.

Ochrona różnorodności biologicznej – wskaźnik różnorodności biologicznej

Zrozumienie różnic w bioróżnorodności różnych ekosystemów z wykorzystaniem wzorów matematycznych.

Biologia Matematyka
12 - 15
Naturalna apteka
Naturalna apteka

Dzieci za pomocą kart pracy zapoznają się z ziołami najczęściej stosowanymi w lecznictwie, poznają różnorodne właściwości lecznicze ziół, a także inne możliwości ich zastosowania. Jeśli warunki na to pozwalają, dzieci mogą spróbować odgadnąć zapach poszczególnych gatunków.

Znaczenie bioróżnorodności – lecznicze właściwości roślin
Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna
7 - 12
Świece z węzy pszczelej
Świece z węzy pszczelej

Uczniowie wykonują świece z węzy pszczelej.

Znaczenie i funkcje różnorodności biologicznej

Poznanie różnych zastosowań produktów pszczelich oraz samodzielne zrobienie świecy.

Plastyka Technika
7 - 14
Kwiaty i owoce drzew
Kwiaty i owoce drzew

Uczniowie uzupełniają kartę pracy metodą przyporządkowania.

Siedliska leśne

Rozpoznawanie owoców i kwiatów wybranych gatunków drzew.

Biologia
10 - 12
Różnorodność pomaga zapobiegać przenoszeniu chorób
Różnorodność pomaga zapobiegać przenoszeniu chorób

Dzieci wcielają się w gatunki drzew, a nauczyciel przeprowadza symulację przenoszenia chorób w naturalnym, zróżnicowanym lesie i w monokulturze leśnej.

Siedliska leśne – znaczenie różnorodności gatunkowej

Uświadomienie sobie znaczenia różnorodności gatunkowej oraz zagrożenia związanego z jej zmniejszaniem się.

Biologia
9 - 12
Dialog z naturą – malowanie zapachów
Siedliska łąkowe

Uświadomienie sobie znaczenia zapachu w życiu człowieka. Pobudzenie kreatywności i wyobraźni.

Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna
7 - 14
Przepuszczalność podłoża
Przepuszczalność podłoża

Uczniowie badają i wykonują ćwiczenie polegające na obserwacji przenikania wody przez żwir, piasek i glinę, zgodnie z instrukcjami.

Siedliska mokradłowe

Zrozumienie, że skały macierzyste i gleba różnią się przepuszczalnością wody.

Biologia Przyroda
9 - 13
Bocian i żaby – zabawa w odgrywanie ról
Bocian i żaby – zabawa w odgrywanie ról

Uczniowie angażują się w zabawę polegającą na odgrywaniu bociana i żab.

Siedliska wodne i mokradłowe

Zabawa i relaks.

Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna
7 - 11
Pozycja polującego bociana
Pozycja polującego bociana

Uczniowie udają polującego bociana.

Ptaki siedlisk wodnych i mokradłowych

Relaks i stanie się świadomym siebie.

Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna
7 - 13

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie