Filtruj

Scenariusze i ćwiczenia

Zamknij
Uprzedzenia, przesądy i węże
Uprzedzenia, przesądy i węże

Dzieci wypełniają i oceniają kwestionariusz, starają się uzasadnić, dlaczego nie zgadzają się z uprzedzeniami i przesądami.

Gady Karpat

Uświadomienie absurdalności uprzedzeń wobec węży.

Biologia Matematyka
11 - 15
Papierowy żółw
Papierowy żółw

Dyskusja oraz wykonanie papierowych żółwi w celu zapoznania uczniów z europejskim żółwiem błotnym. Zaangażowanie w zajęcia dodatkowo przyczyni się do ukształtowania pozytywnej postawy wobec tego gatunku.

Gady Karpat – siedliska wodne i mokradłowe

Poszerzenie wiedzy o żółwiu błotnym, gatunku o znaczeniu europejskim.

Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna Plastyka
7 - 12
Cykl rozwojowy żab
Cykl rozwojowy żab

Dzieci szeregują obrazki tak aby powstał cykl rozwojowy żaby i przyporządkowują do kolejnych etapów cyklu odpowiednie opisy.

Płazy Karpat

Utrwalenie wiedzy na temat cyklu rozwojowego żab.

Biologia
10 - 12
Czyje są te jaja?
Czyje są te jaja?

Na karcie pracy dzieci szukają dróg prowadzących od jaj do właściwego płaza.

Płazy Karpat

Nauka rozpoznawania płazów na podstawie złożonych jaj, rozwijanie umiejętności obserwacji.

Biologia Przyroda
8 - 11
Metamorfoza płazów
Metamorfoza płazów

Dzieci mają za zadanie prawidłowo posegregować i umieścić w kole karty, które przedstawiają poszczególne etapy cyklu rozwojowego żab i traszek.

Płazy Karpat

Zapoznanie się z podstawowymi etapami rozwoju płazów.

Biologia Przyroda
8 - 10
Kształty „widziane” zmysłem dotyku
Kształty „widziane” zmysłem dotyku

Wykorzystując zmysł dotyku, dzieci opisują kształt płetw wybranych gatunków ryb.

Ryby Karpat

Utrwalenie wiedzy na temat niektórych typowych cech wybranych gatunków ryb. Rozwijanie zmysłu dotyku i umiejętności obserwacji.

Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna
8 - 15
Czy potrafisz prawidłowo złożyć rybę?
Czy potrafisz prawidłowo złożyć rybę?

Dzieci układają puzzle z poszczególnymi gatunkami ryb.

Ryby Karpat

Zapamiętanie charakterystycznego kształtu wybranych gatunków ryb.

Biologia
9 - 15
Nadmierne połowy
Nadmierne połowy

Dzieci biorą udział w symulowanych połowach i porównują różnice między małymi i dużymi łowiskami.

Ryby, zagrożona bioróżnorodność

Uświadomienie wpływu nadmiernych połowów na populacje ryb.

Biologia Przyroda
8 - 15
Do jakiej ryby należy ta sylwetka?
Do jakiej ryby należy ta sylwetka?

Dzieci przyporządkowują nazwy gatunków ryb do ich sylwetek.

Ryby Karpat

Utrwalenie wiedzy na temat cech rozpoznawczych (kształtu ciała i płetw) wybranych gatunków ryb.

Biologia
10 - 15
Biedronka w locie
Biedronka w locie

Dzieci wykonują zabawkę edukacyjną według wzoru z karty pracy.

Bezkręgowce Karpat

Doskonalenie umiejętności obserwacji, zapoznanie się z budową ciała biedronki i jej sposobem latania.

Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna Plastyka
8 - 10
Eksperymenty z mrówkami
Eksperymenty z mrówkami

Uczniowie pracują z kartą pracy w grupach.

Bezkręgowce Karpat

Rozwijanie umiejętności obserwacji i pracy zespołowej, wzbudzanie zainteresowania życiem owadów społecznych.

Biologia Przyroda Edukacja wczesnoszkolna
8 - 14
Pajęczyna
Pajęczyna

Dzieci bawią się w pająka i jego ofiarę.

Bezkręgowce siedlisk leśnych

Poznanie małego cudu natury – pajęczyny, zrozumienie w jaki sposób powstaje, jakie jest jej przeznaczenie i jak potencjalnie może być wykorzystana przez człowieka.

Biologia Przyroda
9 - 12

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie