Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Akty prawne, strategie, plany działania (dostęp 06.06.2022 r.)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/uri=CELEX%3A02009L0147-20190626, tzw. dyrektywa ptasia.

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/uri=CELEX%3A01992L0043-20130701, tzw. dyrektywa siedliskowa.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030. Przywracanie przyrody do naszego życia. Bruksela 2020 r., COM/2020/380 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A52020DC0380.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19970780483.

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r., Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20030780706, tzw. Konwencja z Aarhus.

Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzoną w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., Dz.U. 1991 nr 27 poz. 112, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910270112, tzw. Konwencja Waszyngtońska.

Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r., Dz.U. 1978 nr 7 poz. 24, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19780070024, tzw. Konwencja Ramsarska.

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r., Dz.U. 1996 nr 58 poz., https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19960580264, tzw. Konwencja Berneńska.

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r., Dz.U. 2002 nr 184 poz. 1532, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021841532.

Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonej w Kijowie dnia 22 maja 2003 r., sporządzony w Bukareszcie dnia 19 czerwca 2008 r., Dz.U. 2010 nr 90 poz. 591, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp id=wdu20100900591.

Protokół o zrównoważonej turystyce do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzony w Bratysławie dnia 27 maja 2011 r., Dz.U. 2013 poz. 682, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000682.

Protokół o zrównoważonym rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich do Ramowej Konwencji o ochronie i równoważonym rozwoju Karpat, sporządzony w Lillafüred dnia 12 października 2017 r., Dz.U. 2020 poz. 131, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000131.

Protokół o zrównoważonym transporcie do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzony w Mikulovie dnia 26 września 2014 r., Dz.U. 2019 poz. 285, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000285.

Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzona w Kijowie dnia 22 maja 2003 r, Dz.U. 2007 nr 96 poz. 634, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20070960634, tzw. Konwencja Karpacka.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20100770510.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym, Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112101260.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, Dz.U. 2014 poz. 1408, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001408.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, Dz.U. 2014 poz. 1409, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20140001409.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Dz.U. 2016 poz. 2183, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002183.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=
CELEX%3A32014R1143

United Nations Conference on Environment & Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 14 June 1992 AGENDA 21, https://sustainabledevelopment.un.org/outcomedocuments/agenda21.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20040920880.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20010620627.

Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie