Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Płazy

Autor: Vít Zavadil
Recenzent: Jelka Crnobrnja Isailovic

Zasięg występowania płazów w górach można w przybliżeniu określać według pięter roślinności. Poszczególne gatunki występują zwykle w więcej niż jednym piętrze. Na Słowacji zamiast pięter roślinności używa się pojęcia strefy roślinności. (Opis piętrowego układu roślinności w polskich Karpatach znajduje się na początku podręcznika w części Od Redakcji wydania polskiego [przyp. red.]).

Strefa I – dębowa – nie dotyczy Karpat. Ponieważ jednak otacza ona góry, należy o niej wspomnieć. Płazy występujące w pierwszej strefie są bardzo zróżnicowane, jednak ze względu na to, że tematem przewodnim są Karpaty, nie będziemy ich wymieniać. Niektóre z nich mogą jednak przenikać w Karpaty, tzn. mogą występować w strefie (II) czyli w piętrze pogórza, np. traszka naddunajska (Triturus dobrogicus) i kumak nizinny (Bombina bombina).

Triturus dobrogicus2.pngTraszka naddunajska jest blisko spokrewniona z traszką grzebieniastą (Triturus cristatus). Zdarza się to rzadko, lecz te dwa gatunki mogą spotkać się w jednym miejscu, a wtedy może dojść do ich hybrydyzacji. Krzyżówki tych gatunków traszek zostały ostatnio opisane na przykład na Słowacji i w Rumunii. (W Polsce traszka naddunajska nie występuje [przyp. red]).

Strefa (II) – bukowo-dębowa – lasy zdominowane przez dęby na wysokości ok. 150–500 m n.p.m. W polskiej literaturze na tej wysokości wyróżniamy piętro pogórza. Jest ono mocno przekształcone przez człowieka i dominują w nim: pola uprawne, winnice, łąki, pastwiska oraz osady ludzkie (głównie małe miasta i wsie). Oprócz naturalnych siedlisk, na tym obszarze znajdują się też stawy rybne, zbiorniki zaporowe i kamieniołomy, które również mogą być ważnym miejscem rozmnażania płazów.

Salamandra salama.pngBufo bufo.pngTypowe gatunki występujące w strefie (II), a więc w piętrze pogórza, to salamandra plamista (Salamandra salamandra), traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) i traszka grzebieniasta. Sporadycznie (głównie na północnych stokach Karpat w Polsce i na Ukrainie, gdzie klimat jest wyjątkowo zimny i wilgotny) w tej strefie spotykana jest traszka karpacka (Lissotriton montandoni) i traszka górska (Ichthyosaura alpestris). Kumak nizinny rzadko pojawia się w piętrze pogórza, a jego miejsce na terenach górskich zajmuje spokrewniony z nim kumak górski (Bombina variegata), który żyje na wysokościach od 200 m n.p.m. do górnej granicy lasu. W serbskiej części regionu karpackiego gatunek ten zamieszkuje na wysokościach poniżej 200 m n.p.m. Kumaki krzyżują się w miejscach, gdzie ich siedliska się spotykają. Hybrydy obu gatunków można znaleźć na niektórych obszarach przedgórza karpackiego. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) występuje w piętrze pogórza bardzo rzadko. Częściej spotykane są: ropucha szara (Bufo bufo), ropucha zielona (Bufotes viridis) i rzekotka drzewna (Hyla arborea). Żaba moczarowa (Rana arvalis), gatunek typowo nizinny pojawia się rzadziej, natomiast zastępuje ją spokrewniona z nią żaba trawna (Rana temporaria). Ponadto, częściej występują tu żaba dalmatyńska (Rana dalmatina), żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae) i żaba wodna (Pelophylax esculentus), a żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) przemieszcza się jedynie lokalnie w piętro pogórza.

W przedziale wysokości, w którym w polskiej literaturze wyróżniamy piętro regla dolnego (ok. 400–1250 m n.p.m.), słowaccy naukowcy wydzielają dwie strefy: strefę (III) oraz strefę (IV).

Strefa (III), którą tworzą lasy dębowo-bukowe i bukowe, szeroko rozprzestrzenione w Karpatach, występuje mniej więcej na wysokości ok. 400–1000 m n.p.m. W tej strefie można jeszcze spotkać niewielkie pola uprawne (na niższych wysokościach), częściej jednak występują łąki i pastwiska. W niektórych rejonach gór znajdują się również wsie i osady, choć są obszary Karpat, gdzie na tej wysokości nie spotyka się siedzib ludzkich (np. pasmo Wyhorlat i Pogórze Bukowskie na Słowacji). Stawy rybne zanikają, lecz można tu znaleźć tamy, dość częste są też kamieniołomy zalane wodą. Inny charakter mają zacienione tereny wzdłuż rzek i potoków. Koryta rzek zbudowane są głównie z kamieni, a woda ma niższe stężenie składników odżywczych. Podmokłe łąki lub torfowiska niskie występują w szerokich dolinach w niższych partiach Karpat (np. pomiędzy Tatrami Wysokimi i Niskimi na Słowacji). Torfowiska wysokie spotykane są sporadycznie (Kotlina Orawsko-Nowotarska w Karpatach Zachodnich na granicy polsko-słowackiej, czy niewielkie torfowiska w Karpatach Wschodnich – np. w paśmie Wyhorlat na Słowacji).

Salamandra plamista jest typowym płazem występującym w lasach bukowych. Spośród gatunków traszek najliczniej pojawia się traszka karpacka, a następnie traszka grzebieniasta i górska. Traszka zwyczajna zasiedla tylko niektóre cieplejsze rejony. Płazy bezogonowe reprezentowane są przez kumaka górskiego i ropuchę szarą. Rzadziej spotykane są ropucha zielona i rzekotka drzewna. Grzebiuszka ziemna, żaba dalmatyńska, żaba jeziorkowa i żaba wodna występują maksymalnie do wysokości 750 m n.p.m. Licznie pojawia się tu żaba trawna, natomiast liczebność żaby śmieszki stopniowo maleje i zanika na wysokości około 500–600 m n.p.m. Strefa ta jest nadal bogata w płazy. Począwszy od strefy (IV), liczba gatunków i liczebność osobników zaczyna spadać.

Strefę (IV) tworzą lasy jodłowo-bukowe i świerkowo-bukowo-jodłowe na wysokości od 800 do 1250 m n.p.m. Według polskiego podziału na piętra roślinności jest to nadal piętro regla dolnego. Osady ludzkie są tu rzadkie, a jeśli w ogóle występują, to tylko małe lub pojedyncze domy. W tej strefie przeważnie nie ma pól uprawnych, ale spotkać można liczne łąki. Płazy, które mogą się tutaj rozmnażać, są uzależnione od małych jezior w kamieniołomach i naturalnych terenów podmokłych. Jest to paradoks, lecz człowiek czasem nieświadomie pomaga płazom, używając ciężkich maszyn do wycinki drzew, które powodują rozjeżdżanie terenu. Wiele gatunków rozmnaża się w zbiornikach wodnych, które w ten sposób powstają. Miejsca te często stają się również dla nich schronieniem. (Z drugiej strony, przy intensyfikacji gospodarki leśnej, mogą być też swoistą pułapką, w której płazy zginą rozjechane przez pojazdy [przyp. red.]). Ciężkie maszyny zastąpiły niestety pracę ciężkich zwierząt, które albo już wyginęły, np. tur (Bos primigenius) albo są bliskie wyginięcia, np. żubr (Bison bonasus). Obok maszyn, wcześniejszy wpływ wytępionych obecnie zwierząt na powierzchnię został zastąpiony przez miejscowe zwierzęta gospodarskie (głównie przy wodopojach i podobnych zbiornikach wodnych), a także przez inne dzikie zwierzęta – jelenie (Cervus elaphus) i dziki (Sus scrofa). Również wodopoje bywają wykorzystywane przez płazy do rozmnażania.

W strefie (IV) do typowych gatunków należą salamandra plamista, następnie traszka karpacka i górska, podczas gdy traszka grzebieniasta i zwyczajna pojawiają się znacznie rzadziej. W niektórych miejscach traszka zwyczajna hybrydyzuje z traszką karpacką (Beskid Śląsko-Morawski w Republice Czeskiej, niektóre miejsca na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie i w Rumunii). Płazy bezogonowe na tej wysokości reprezentowane są przez: kumaka górskiego i żabę trawną. Nadal dość często spotykana jest ropucha szara. Ropucha zielona, podobnie jak rzekotka drzewna, żaba dalmatyńska, żaba wodna i żaba jeziorkowa, występuje tylko w południowych, cieplejszych częściach Karpat w Rumunii i Serbii, bardzo sporadycznie na Ukrainie Zakarpackiej i Słowacji. W Czechach i Polsce gatunki te nie zamieszkują terenów położonych na wysokości 800–1200 m n.p.m.

Strefa świerkowa (V), której w polskiej literaturze odpowiada piętro regla górnego, występuje tylko na niektórych obszarach na wysokości 1100–1500 m n.p.m. W cieplejszych rejonach świerk dociera na większe wysokości. Z kolei w części pasm karpackich strefa świerkowa się nie wykształca (tzn. strefa IV przechodzi w strefę VI). Osady ludzkie ograniczają się do czasowo zamieszkałych gospodarstw owczarskich. Na terenach niezalesionych przeważają łąki i pastwiska. Płazy rozmnażają się w miejscach podobnych do tych w strefie (IV).

Występowanie salamandry plamistej powoli zanika, ponieważ jest ona związana z lasami bukowymi. Jeśli natomiast chodzi o traszki, to na tych wysokościach zamieszkują traszka karpacka i traszka górska. Płazy bezogonowe reprezentowane są głównie przez żabę trawną i ropuchę szarą, występuje też kumak górski. Inne gatunki płazów rzadko docierają do tej strefy, jeżeli nawet sporadycznie rozmnażają się tu przez pare sezonów to najczęściej giną podczas pierwszej ostrej zimy lub w wyniku kilku chłodniejszych niż zwykle okresów wegetacyjnych. Obecnie obserwujemy jednak powolne przenikanie gatunków na większe wysokości, spowodowane przesuwaniem się wyżej cieplejszych stref klimatycznych, co jest skutkiem globalnego ocieplenia.

Strefa (VI) to subalpejska strefa krzewów na wysokości 1400–1800 m n.p.m. (piętro subalpejskie), w niektórych miejscach (np. w Tatrach) zdominowana przez zarośla kosodrzewiny. Zabudowa ludzka ogranicza się do domków wypoczynkowych i schronisk, a działalność, w którą człowiek jest bezpośrednio zaangażowany (kamieniołomy, zbiorniki wodne itp.) w większości przypadków nie występuje.

Pastwiska, na terenie których znajdują się wodopoje, są nadal czasami wykorzystywane przez płazy do rozmnażania. Lokalnie liczne są jeziora karowe, np. po polskiej stronie Karpat. Mniej jest ich na Słowacji, Ukrainie Zakarpackiej i w Rumunii, a w Czechach i na Węgrzech nie występują w ogóle. Jeziora te mogą być również siedliskiem, w którym płazy przystępują do rozrodu.

Traszka górska rozmnaża się licznie w piętrze subalpejskim (strefa IV). Traszka karpacka, z kolei, jest tutaj rzadka. Żaba trawna jest nadal dość częsta, można również spotkać ropuchę szarą, natomiast kumak górski występuje stosunkowo rzadko.

Strefa alpejska (VII) (piętro alpejskie) znajduje się na wysokości (1500–1700 m n.p.m.) powyżej strefy kosodrzewiny. W polskich Karpatach piętro alpejskie występuje w zasadzie tylko na Babiej Górze i w Tatrach (do wysokości 2300 m n.p.m.). Dominują tutaj murawy wysokogórskie, łąki (a także pastwiska),w południowych rejonach przeważają siedliska naskalne.

Jeśli w piętrze alpejskim znajduje się odpowiedni zbiornik wodny (wystarczy niewielki), może on być zamieszkiwany przez żabę trawną, traszkę górską lub, sporadycznie, przez ropuchę szarą. Gatunki z regla górnego oraz piętra subalpejskiego mogą przemieszczać się do piętra alpejskiego podczas gorącego lata w lądowej fazie swojego życia.

Należy wspomnieć o karpackiej osobliwości – pastwiskach położonych powyżej górnej granicy lasu (zwanych „połoninami” lub „halami”). Wypas w Karpatach zawsze był dość intensywny, a lasy były lokalnie wycinane w ich górnych partiach, tj. od górnej linii lasu stopniowo ku niższym położeniom. W konsekwencji górna granica lasu została sztucznie obniżona, z korzyścią dla wspomnianych wyżej pastwisk. Działania te nie stanowią przeszkody dla płazów, ponieważ pastwiska przeplatają się z wodopojami dla bydła, które płazy mogą wykorzystywać do rozrodu.

Poniżej wymieniono najważniejsze siedliska dla reprodukcji płazów. Na liście nie zamieszczono siedlisk lądowych, w których płazy żyją (lub hibernują) podczas fazy lądowej. Warto podkreślić, iż płazy można spotkać we wszystkich typach siedlisk – w lasach, na łąkach, polach, w miastach i wsiach, a nawet powyżej górnej granicy lasu, gdzie także hibernują.

Podsumowanie najważniejszych siedlisk dla rozmnażania płazów:

Siedliska naturalne

 • Małe strumienie, w których nie występują ryby: salamandra plamista.
 • Strumienie o szerokości 0,5–1 m, w których żyją ryby (wraz z ich dopływami, łachami i zacienionymi brzegami): salamandra plamista, ropucha szara, żaba trawna, rzadko traszka górska, traszka karpacka i kumak górski.
 • Jeziora karowe: traszka górska, żaba trawna, rzadziej ropucha szara, rzadko traszka karpacka i wyjątkowo salamandra plamista.
 • Zagłębienia wypełnione wodą na podmokłych łąkach i torfowiskach niskich: wszystkie gatunki traszek, kumak nizinny i górski, grzebiuszka ziemna, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna, żaba trawna, moczarowa, jeziorkowa i wodna, rzadziej salamandra plamista, żaba dalmatyńska i śmieszka.
 • Zbiorniki wodne na torfowiskach wysokich: rzadko traszka górska, traszka karpacka, żaba trawna, ropucha szara.
 • Muliste, cieniste odcinki rzek w piętrze pogórza i regla dolnego: traszka zwyczajna, grzebieniasta i naddunajska, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna, żaba moczarowa, dalmatyńska, śmieszka i wodna, rzadziej żaba trawna i jeziorkowa.
 • Cieniste przybrzeżne strefy potoków (o kamienistym dnie) w piętrach reglowych: salamandra plamista, kumak górski, ropucha szara, rzekotka drzewna, żaba trawna, dalmatyńska i wodna, sporadycznie żaba śmieszka, rzadziej traszki, kumak nizinny i ropucha zielona, rzadko żaba jeziorkowa.

Siedliska stworzone przez człowieka:

 • Wodopoje dla bydła: salamandra plamista, traszka zwyczajna, górska i karpacka, kumak górski, żaba trawna i ropucha szara, w południowych częściach Karpat: ropucha zielona, żaba jeziorkowa, żaba śmieszka i wodna, rzadko żaba dalmatyńska.
 • Zbiorniki wodne (i ich zatoki): wszystkie gatunki traszek, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna, żaba trawna, dalmatyńska, śmieszka i żaba wodna, rzadko salamandra plamista, żaba jeziorkowa i moczarowa.
 • Stawy rybne: wszystkie gatunki traszek, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna, żaba trawna, moczarowa, dalmatyńska, jeziorkowa, śmieszka i żaba wodna, rzadziej kumak górski (żyje tylko w małych stawach rybnych) i salamandra plamista.
 • Małe zbiorniki wodne i stawy rybne w miastach/wsiach: traszki, kumak nizinny i górski, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna, żaba trawna, dalmatyńska, śmieszka i żaba wodna, rzadko grzebiuszka ziemna i żaba jeziorkowa.
 • Sztuczne zbiorniki typu technicznego (wykorzystywane np. przez strażaków): traszki, kumak nizinny i górski, grzebiuszka ziemna, ropucha szara i zielona, żaba trawna, dalmatyńska, śmieszka i żaba wodna, płazy korzystają z tych zbiorników głównie wtedy, gdy ich brzegi nie są pionowe.
 • Kałuże na błotnistych drogach i pastwiskach dla bydła, zalane rowy wzdłuż leśnych dróg: traszka karpacka, górska, zwyczajna i (czasami) grzebieniasta, kumak górski, ropucha szara i zielona, rzekotka drzewna i żaba trawna, rzadko salamandra plamista, kumak nizinny i bardzo rzadko grzebiuszka ziemna.
 • Okresowe rozlewiska na polach i łąkach spowodowane przez opady deszczu: kumak górski i nizinny, ropucha zielona, rzekotka drzewna, rzadziej grzebiuszka ziemna i żaby wodne.
Gatunki:
płazy
Kumak górski
Bombina variegata

Kumak górski jest niewielkim płazem bezogonowym (do 6 cm długości), bardzo podobnym do występującego na niżu kumaka nizinnego. Dorosłe osobniki kumaków przypominają z wyglądu małą ropuchę. Ciało kumaków jest grzbietobrzusznie spłaszczone, głowa płaska, a pysk zaokrąglony. Źrenica oka ma kształt serca lub trójkąta z wierzchołkiem skierowanym ku dołowi. Skóra kumaka górskiego jest na grzbiecie szorstka z powodu występowania na brodawkach kolców rogowych (u kumaka nizinnego brak kolców i w związku z tym skóra jest gładka). Ubarwienie grzbietu jest zmienne, brązowawe z zielonym odcieniem, szarozielone lub oliwkowe. Zazwyczaj widoczne są na tym tle ciemniejsze plamki. Ubarwienie brzusznej strony ciała pomaga odróżnić kumaka górskiego od nizinnego. Kumak górski po brzusznej stronie na niebieskawym lub granatowym tle, na którym są widoczne nierównomiernie rozmieszczone małe, jasne, niewyraźne punkty, posiada duże żółte lub pomarańczowe plamy zlewające się ze sobą i pokrywające znaczną część brzucha i spodniej strony kończyn. Końce palców zarówno przednich jak i tylnych kończyn są żółte. U kumaka nizinnego żółte plamy są znacznie mniejsze, nie zlewają się ze sobą i pokrywają mniej niż 50% powierzchni brzucha. Dymorfizm płciowy widoczny jest w zasadzie tylko w okresie godowym. U samców na nogach pojawiają się wtedy ciemno zabarwione modzele godowe będące skupiskami rogowych kolców. Modzele godowe ułatwiają samcom uchwycenie samicy (tzw. ampleksus, patrz ciekawostki).

Kumak górski jest gatunkiem ciepłolubnym, po śnie zimowym pierwsze osobniki pojawiają się gdy temperatura powietrza przekroczy 15oC, a temperatura wody 10oC, co zazwyczaj ma miejsce w kwietniu. Gatunek ten przeważającą część życia spędza w wodzie ale zimuje na lądzie. Samiec kumaka górskiego (w przeciwieństwie do kumaka nizinnego) nie posiada rezonatorów dlatego jego głos godowy jest cichy i słyszany tylko z niewielkiej odległości. W okresie godowym samiec obejmuje samicę u nasady tylnych nóg. Gody i składanie jaj mają miejsce kilka razy w okresie od maja do początku sierpnia. Jaja składane są w postaci małych, luźnych kłębów wśród roślinności lub na dnie zbiornika wodnego. Rozwój jaj i kijanek jest uzależniony od temperatury otoczenia. Metamorfoza kijanek następuje po około 60–75 dniach od wylęgnięcia się z jaj. Zdarza się, że kijanki nie zdążą przejść przeobrażenia i zimują co jednak bardzo często kończy się śmiercią. Młode osobniki po metamorfozie opuszczają zbiornik, w którym przyszły na świat i migrują w poszukiwaniu nowego zbiornika wodnego. Co może zaskoczyć wiele osób, kumak jest gatunkiem stosunkowo długowiecznym żyjącym nawet kilkanaście lat.

ochrona gatunkowa częściowa
ochrona gatunkowa częściowa
płazy
Traszka karpacka
Lissotriton montandoni

Traszka karpacka jest niewielkim płazem ogoniastym (długość do 10 cm). Podobnie jak u innych traszek jej ciało jest wydłużone z długim, bocznie spłaszczonym (przystosowanym do pływania) i ostro zakończonym ogonem. Traszki posiadają dwie fazy cyklu życiowego (lądową i wodną), w których wygląd dorosłych osobników znacznie się różni. W fazie lądowej traszki mają matową, ziarnistą na grzbiecie skórę, natomiast w wodzie skóra traszek jest raczej gładka. Ubarwienie strony grzbietowej i boków ciała jest zmienne od jasnobrązowego do ciemnooliwkowego z ciemnymi plamkami. Brzuszna strona jest pomarańczowa lub żółta. Dymorfizm płciowy, dobrze widoczny w okresie godów, które odbywają się w wodzie. W trakcie godów, na ogonie u obu płci wykształcają się fałdy: brzuszny i grzbietowy (przypominające nieco podłużne płetwy), a na końcu ogona samca pojawia się cienka nitka o długości 8 mm. W okresie godowym płazy uzyskują też ciemniejsze i bardziej kontrastowe ubarwienie ciała.

Traszka karpacka w zbiornikach wodnych pojawia się i przystępuje do godów wczesną wiosną (na pogórzach przypada to mniej więcej na połowę marca, im wyżej tym później). Podobnie jak u innych gatunków traszek, również u traszki karpackiej, można zaobserwować ciekawe zachowania godowe. Samiec w trakcie zalotów składa na podłożu spermatofor czyli pakiet nasienia w białkowo-sacharydowej otoczce, a następnie wabi samicę za pomocą falistych ruchów ogona w taki sposób by mogła pobrać spermatofor za pomocą kloaki. Składanie jaj następuje głównie w maju i czerwcu. Jaja składane są pojedynczo i każde (jeżeli jest taka możliwość) jest osobno zawijane w liście roślin wodnych. Larwy wykluwają się po około miesiącu, a ich przeobrażenie następuje od połowy lipca do września. Po bokach głowy larwy posiadają widoczne skrzela. Wyrośnięte larwy przypominają osobniki dorosłe. Wysoko w górach larwy mogą zimować i przeobrażać się dopiero w kolejnym sezonie. Dorosłe osobniki opuszczają zbiorniki wodne już w czerwcu. W sen zimowy traszki zapadają we wrześniu lub październiku.

Traszki są drapieżnikami, ich pokarm w fazie wodnej stanowią głównie żyjące w wodzie larwy owadów m.in. komarów, ochotek, chrząszczy, chruścików, a także skorupiaki wodne. W fazie lądowej traszki żywią się głównie dżdżownicami, małymi stawonogami i ślimakami.

ochrona gatunkowa ścisła
ochrona gatunkowa ścisła
płazy
Salamandra plamista
Salamandra salamandra

Salamandra plamista jest największym w Polsce płazem ogoniastym o długości dochodzącej zwykle do ok. 20 cm, a wyjątkowo nawet do ok. 30 cm. Jej ciało jest krępe, głowa szeroka i płaska, pysk zaokrąglony, a ogon walcowaty i krótszy od reszty ciała. Oczy są wypukłe, z okrągłymi źrenicami. Po obu stronach głowy znajdują się duże parotydy (gruczoły przyuszne, gruczoły jadowe skupione w okolicy zaocznej po obu stronach głowy). Skóra jest gładka, błyszcząca i pokryta licznymi brodawkami. Kontrastowe ubarwienie, czarne z nieregularnymi, dużymi, żółtymi lub żółtopomarańczowymi plamami lub pasami, pełni funkcje odstraszające i informuje potencjalnych napastników, że dany osobnik jest toksyczny. Układ plam jest inny u każdego osobnika. Spotykane, choć bardzo rzadko, są osobniki całkowicie czarne lub białe. Ubarwienia godowego brak. Dymorfizm płciowy (różnice w wyglądzie samców i samic) jest słabo zaznaczony. Samice są bardziej krępe od samców, samce natomiast mają zgrubiały u nasady ogon. Samce i samice nie różnią się ubarwieniem.

Gody mają miejsce jesienią na lądzie co jest zjawiskiem wyjątkowym wśród polskich płazów, odbywających zwykle gody wiosną w wodzie. Salamandra jest jajożyworodna co również jest niespotykane u innych polskich gatunków płazów. Rozwój larw zachodzi w jajowodach. Młode o długości ok. 3 cm, w liczbie nawet do 50, przychodzą na świat w kilku miotach wiosną (od marca do czerwca). Samica rodzi je w czystej, płynącej, płytkiej wodzie (np. na brzegu potoku) ryzykując utonięcie gdyż, w przeciwieństwie do larw, nie potrafi pływać. Młode rodzą się z rozwiniętymi dwoma parami nóg, skrzelami oraz ogonem. Są drapieżne i bardzo żarłoczne. Wyglądem przypominają larwy traszek. Żywią się drobnymi bezkręgowcami: skorupiakami, skąposzczetami, owadami. Po przeobrażeniu, które zwykle następuje po osiągnieciu ok 5 cm długości, wychodzą na ląd. Dojrzałość płciową osiągają po 3–4 latach. Średnio salamandry plamiste na wolności żyją około 10 lat (w niewoli nawet dwa razy dłużej).

Salamandra plamista prowadzi samotniczy, lądowy i skryty tryb życia. Żeruje głównie po deszczu i wieczorem. Jest powolna dlatego jej zdobyczą są zazwyczaj niezbyt szybkie bezkręgowce np. ślimaki.

ochrona gatunkowa częściowa
ochrona gatunkowa częściowa
Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie