Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Środowisko abiotyczne Karpat

Autor: Piotr Kłapyta, Mária Bizubová
Recenzent: Lídia Turanová

Nazwa Karpaty, w formie Karpates Oros, została użyta prawdopodobnie po raz pierwszy przez greckiego astronoma i geografa Klaudiusza Ptolemeusza w II wieku naszej ery. Pochodzenie tej nazwy nie jest do końca wyjaśnione i najczęściej wywodzi się ją z języka indoeuropejskiego gdzie używana była na określenie góry lub skały.

Karpaty to rozległy europejski łańcuch górski o powierzchni 210 tys. km2 i długości 1300 km, który tworzy charakterystyczny łuk (oroklinę), rozciągający się pod względem geograficznym pomiędzy przełomami Dunaju w pobliżu Bratysławy na pograniczu austriacko-słowackim po Żelazną Bramę (rum. Porţile de Fier) na pograniczu rumuńsko-serbskim. W niektórych podziałach (m.in. w ramach Konwencji Karpackiej) tak jak w niniejszym opracowaniu, do Karpat zalicza się także Góry wschodnio-serbskie leżące na południe od Dunaju na terenie Serbii. Pod względem geologicznym Karpaty są częścią łańcucha alpejsko-himalajskiego i przechodzą ku zachodowi w Alpy, a na południu w pasmo Bałkanu (Stara Płanina). Geograficznie, Karpaty znajdują się na terenie siedmiu (ośmiu w przypadku podziału przyjętego w ramach Konwencji Karpackiej) państw Europy Środkowej (patrz mapa); największy obszar przypada na Rumunię (55,5%), następnie już dużo mniejszy udział mają Słowacja (17,1%), Ukraina (10,3%), a także Polska (9,3%), mniejsze fragmenty Karpat sięgają też na Węgry (4,3%), do Czech (3,2%) i Austrii (0,3%). Najbardziej karpackim krajem jest jednak Słowacja, gdyż Karpaty zajmują w niej około 73% całkowitej powierzchni państwa. Karpaty są stosunkowo wąskie, swoją maksymalną szerokość (240 km) osiągają na południku Krakowa, a najwęższa (65 km) część znajduje się w Górach Fogaraskich (rum. Munţii Făgăraş) w Rumunii. Najwyższym szczytem Karpat jest Gerlach znajdujący się na Słowacji i sięgający 2655 m n.p.m.

Karpaty, podobnie jak Alpy, nie mają spójnego podziału regionalnego, który byłby akceptowany we wszystkich krajach karpackich. Polscy geografowie dzielą ten łańcuch górski na: Karpaty Zachodnie, Karpaty Wschodnie, Karpaty Południowe (Alpy Transylwańskie) oraz Góry Zachodniorumuńskie (Apuszeni), patrz mapa.

Ryc_1.jpg

 
Podział Karpat

1. Zewnętrzne Karpaty Zachodnie
2. Centralne Karpaty Zachodnie
3. Wewnętrzne Karpaty Zachodnie
4. Zewnętrzne Karpaty Wschodnie
5. Wewnętrzne Karpaty Wschodnie
6. Karpaty Południowe 
7. Góry Zachodniorumuńskie
8. Wyżyna Transylwańska
9. Góry Wschodnioserbskie

W dalszej części tekstu wykorzystano podział Karpat zaproponowany przez polskich geografów.

Granica pomiędzy Karpatami Zachodnimi i Wschodnimi przebiega wzdłuż doliny Laborca (po stronie południowej), przełęcz Łupkowską (640 m n.p.m.) oraz doliny Osławy, Sanu i Tyrawy (po stronie północnej). Granica między Karpatami Wschodnimi i Południowymi przebiega na przełęczy Predeal (1033 m n.p.m.), która znajduje się między Obniżeniem Gheorgeńsko-Braszowskim na północy a Doliną Prahovy na południu. Granica między Karpatami Południowymi a Górami Zachodniorumuńskimi przebiega wzdłuż środkowego odcinka doliny rzeki Muresz.

Zadania:
Kraje karpackie
Przyporządkuj flagi, nazwy oraz cechy charakterystyczne do przedstawionych na mapie krajów karpackich.
Puzzle Karpackie
Ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności aby odsłonić mapę Karpat.
Scenariusze i ćwiczenia:
Kraje karpackie
Kraje karpackie

Na mapie uczniowie przyporządkowują nazwy krajów karpackich, ich flagi państwowe oraz cechy charakterystyczne Karpat w poszczególnych państwach.

Środowisko abiotyczne Karpat

Zapoznanie się z państwami, na których terenie leżą Karpaty oraz poznanie typowych cech tych gór w poszczególnych krajach.

Geografia
9 - 14
Puzzle karpackie
Puzzle karpackie

Uczniowie układają poszczególne części puzzli tak, aby otrzymać mapę Karpat.

Środowisko abiotyczne Karpat

Zapoznanie się z mapą Karpat i krajów karpackich.

Geografia
9 - 12
Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie