Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Ochrona różnorodności biologicznej

Brown, J., Mitchell, N., Beresford, M. (red.), 2004: The Protected Landscape Approach: Linking Nature, Culture and Community. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK, s. xv + 270 plus 12 kolorowych tablic.

Carpathians Environment Outlook, 2007 (KEO), UNEP-GRID.

Chrenková, M., Chrenková, V., Kováčová, L., Sebíň, M., Viceníková, A., Watzka, R., 2006: Školy pomáhajú zlepšiť životné prostredie. DAPHNE IAE, Bratislava, s. 146.

Europejska Agencja Środowiska, 2006: Progress towards halting the loss of biodiversity by 2010. EEA Report No 5/2006, EEA, Copenhagen.

Oszlányi, J., Grodzińska, K., Badea, O., Shparyk, Y., 2004: Nature conservation in Central and Eastern Europe with a special emphasis on the Carpathian Mountains. Environmental Pollution 130, s. 127–134.

REC/EURAC, 2005: Questionnaire for the assessment of the national policy, legal and institutional frameworks related to the Carpathian convention.

The Carpathian Wetland Initiative (CWI) – Priorities for 2007 & 2008, Evian Encounter 2006, Results of the 6th Evian Encounter 15–17 November 2006, Evian, France.

The European Union’s Biodiversity Action Plan, 2008: “Halting the loss of biodiversity by 2010 – and beyond”. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

ANPED (http://www.anped.org)

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk (http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/conventions/bern/default_en.asp)

Konwencja o różnorodności biologicznej (http://www.cbd.int)

Konwencja Karpacka (http://www.carpathianconvention.org)

CERI (http://www.carpates.org)

CNPA (http://www.carpathianparks.org)

EEA (http://www.eea.europa.eu)

Fundacja PAN-Parks (http://www.panparks.org)

PEBLDS (http://www.peblds.org)

PIENAP (http://www.pieniny.sk)

Konwencja ramsarska (http://www.ramsar.org)

UNESCO (http://whc.unesco.org)

WWF DCP (http://www.panda.org/dcpo)


http://www.cbd.int/youth/

http://www.wikipedia.org/

Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie