Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Bibliografia wydania polskiego

Adamski, P., Bartel, R., Bereszyński, A., Kepel, A., Witkowski, Z. (red.), 2004: Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, t. 6, s. 141–144, 309–313.

Balcerkiewicz, S., Pawlak, G., 2018: Roślinność wysokogórska Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Holeksa, J. i Szwagrzyk, J. (red), Rośliny Babiej Góry. Monografie Babiogórskie. Babiogórski Park Narodowy, Drukarnia Akapit, Wrocław-Zawoja, s. 199.

Barańska, K., Gabiński, A., Banaszak, K., 2019: Nowe stanowisko poskocza krasnego Eresus kollari Rossi, 1846, w Polsce Północnej (rezerwat Biała Góra, woj. pomorskie). Przegląd Przyrodniczy XXX, 3, s. 102–105.

Barańska K., Żmihorski, M., Pluciński P., 2014 : Krajowy program ochrony siedliska 6210 murawy kserotermiczne. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin, s. 7–10.

Berger, L., 2000: Płazy i gady Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań, s. 69–134.

Będkowska, H., Pikus, A., 2011: eRyś zaprasza do lasu. Centrum Informacji Lasów Państwowych, Warszawa, s. 9, https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/dla-dzieci-i-mlodziezy/erys-zaprasza-do-lasu-1/erys-zaprasza-do-lasu-uczniow-klas-1-3 , dostęp 06.06.2022 r.

Blancher, P. P., 2013: Estimated number of birds killed by house cats (Felis catus) in Canada, Avian Conservation And Ecology, 8 (2013), p. 3, https://www.ace eco.org/vol8/iss2/art3/, dostęp 06.06.2022 r.

Błachowski, G., Węgiel, A., 2017: Poradnik ochrony nietoperzy. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy, Supraśl. https://nietoperze.pl/poradnik-ochrony-nietoperzy/ , dostęp 06.06.2022 r.

Błaszczak, Cz. (red.), 2012: Zoologia. Stawonogi. Tchawkodyszne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. 2, cz. 2, s.: 9–10, 29–36, 85–87, 90–91, 102.

Błaszczak, Cz. (red.), 2013: Zoologia. Stawonogi. Szczękoczułkopodobne, skorupiaki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. 2, cz. 1, Przedmowa, s. 89–91.

Błaszczak, Cz. (red.), 2014: Zoologia. Bezkręgowce. Wtórnojamowce (bez stawonogów). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. 1, cz. 2, s. 694–702.

Błaszczak, Cz. (red.), 2015: Zoologia. Szkarłupnie – płazy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, t. 3, cz. 1, s. 194–209.

Bonk, M., Kajzer, J., 2009: Wzrost liczby stanowisk modliszki zwyczajnej Mantis religiosa L. na Wyżynie Małopolskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 65 (3): 189–194.

Brykowski, R., 1995: Drewniana architektura cerkiewna na koronnych ziemiach Rzeczypospolitej. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa, s. 92.

Burchard-Dziubińska, M, Rzeńca, A., Drzazga, D., 2014: Zrównoważony rozwój – naturalny wybór. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 15.

Burczyk, P., Gamrat, R., Gałczyńska, M., Saran, E., 2018: Rola trwałych użytków zielonych w zapewnieniu stanu równowagi ekologicznej środowiska przyrodniczego. Woda Środ. Obsz. Wiej. 2018 (VII–IX). T. 18. Z. 3 (63), s. 21–37.

Crevecoeur, I., Rougier, H., Grine, F., Froment, A., 2009: Modern Human Cranial Diversity in the Late Pleistocene of Africa and Eurasia: Evidence From Nazlet Khater, Peştera cu Oase, and Hofmeyr. American Journal of Physical Anthropology, 140:347–358.

Czekaj-Zastawny, A., Rauba-Bukowska, A., Kukułka, A., (red.) 2021: Najstarsza osada kultury ceramiki wstęgowej rytej z terenu Polski. Gwoździec stan. 2, gm. Zakliczyn. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Kraków.

Dunbar, R., 2014: Nowa historia ewolucji człowieka. Copernicus Center Press, Kraków, s. 50.

Dylewska, M., Gąsienica-Chmiel, M., 2007: Trzmiele i trzmielce Tatr. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, https://tpn.pl/filebrowser/files/Foldery/trzmiele_i_trzmielce_tatr.pdf, dostęp 06.06.2022 r.

Fałtynowicz, W., 2012: Porosty w lasach. Przewodnik terenowy dla leśników i taksatorów. Centrum Informacji Lasów Państwowych, Warszawa, s. 103–191.

Flaga, S., 2002: Pszczoły porobnicowate związane z dziedzictwem kulturowym wsi. Polski Klub Ekologiczny, Kraków, s. 5.

Głowaciński, Z., Nowacki, J., (red.), Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, https://www.iop.krakow.pl/pckz/, dostęp 06.06.2022 r.

Gubała, W. J., Piksa, K., 2012: Nietoperze hibernujące w polskiej części Pienin. Chrońmy Przyr. Ojcz. 68 (3): s. 175–185.

Herbich, J. (red.), 2004: Lasy i bory. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, t. 5, s. 29–319.

Herbich, J. (red.), 2004: Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, t. 3, s. 27–221.

Herbich, J. (red.), 2004: Ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, t. 4, s. 25–89.

Herbich, J. (red.), 2004: Wody słodkie i torfowiska. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, t. 2, s. 29–197.

Interpretation Manual of European Union Habitats – EUR28, 2013, European Commission, DG Environment, Nature ENV B.3, s.: 116–120, 123–124, 139. https://eunis.eea.europa.eu/references/2435, dostęp 06.06.2022 r.

Kasprzak, K., 2004: Przemiany fauny skąposzczetów (Oligochaeta), środowisk lądowych, ich zagrożenia i możliwości ochrony. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 2004 z. 498: 103–110.

Kłapyta, P., 2014: Wołoskie osadnictwo w Karpatach w aspekcie historyczno-geograficznym. Materiały pokonferencyjne: Kultura pasterska łuku Karpat i jej oddziaływania na kulturę Babiogórców, Zawoja.

Kłosowscy, S., G., 2001: Rośliny wodne i bagienne, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 28–31.

Kondracki, J., 1989: Karpaty, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Kondracki, J., 2013: Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 314–359.

Kotowski, W., 2017: Meandry terminologii mokradłowej, https://bagna.pl/zglebiaj-wiedze/meandry-terminologii, dostęp 06.06.2022 r.

Kozłowski, M. W., 2015: Owady polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, t. 1, s.: 73–75, 215–220.

Kozłowski, M. W., 2015: Owady polski. Chrząszcze. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, t. 2, s.: 78–81, 225, 320–327.

Krauze-Gryz, D., Gryz, J., Żmihorski, M., 2019: Cats kill millions of vertebrates in Polish farmland annually. Global Ecology and Conservation, 17, e00516. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2018.e00516, dostęp 06.06.2022 r.

Kremer, F. i in., 2016: Natura 2000 i lasy. Część I–II, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, s. 113–115.

Kruszewicz, A. G., 2010: Ptaki Polski, MULTICO Oficyna Wydawnicza,Warszawa, t. 1, s.: 45–49, 77–86, 91–92, 143–145, 182–185, 187–196, 211–215, 221–223, 246–249, 259–261, 321–337, 339–342, 354–364, 377–378.

Kruszewicz, A. G., 2010: Ptaki Polski, MULTICO Oficyna Wydawnicza,Warszawa, t. 2, s.: 14–15, 43–45, 51–52, 90–93, 158–161.

Loss, S. R., Will, T., Marra, P. P., 2013: The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States, Nature Communications, 4 (2013), p. 1396, https://www.nature.com/articles/ncomms2380, dostęp 06.06.2022 r.

Łazarski, G., 2016: Nowe stwierdzenia modliszki zwyczajnej Mantis religiosa na Wyżynie Małopolskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 72 (4): 311–313.

Matuszkiewicz, W., 2014: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.: 225–241, 257–287, 300–302, 314–319.

Michalik ,S., 2000: Pieniny. Park dwu narodów. Przewodnik przyrodniczy, Pieniński Park Narodowy, Krościenko nad Dunajcem, s.: 18, 52–61.

Mirek, Z. (red), 1996: Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, s.: 275–286, 507–509, 525–533, 539–540.

Olchawa, U., 2018: Owocowe dziedzictwo. Magura 4 (14), s. 3–7.

Olson, D. M., Dinerstein, E., 2002: The Global 200: priority ecoregions for global conservation, ANN. MISSOURI BOT. GARD. 89: s. 199–224, https://www.worldwildlife.org/publications/the-global200-priority-ecoregions-for-global-conservation, dostęp 06.06.2022 r.

Pes, O., Midlik, A., Schlaghamersky, J., Zitnand, M., Taborsky, P., 2016: A study on bioluminescence and photoluminescence in the earthworm Eisenia lucens. Photochem. Photobiol. Sci.,15, s. 175–180.

Pullin, A., 2004: Biologiczne podstawy ochrony przyrody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 265–266.

Sachanowicz, K., Ciechanowski, M., 2005: Nietoperze polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 95–100.

Siarzewski, W., 2006: Górnictwo i hutnictwo w Tatrach. Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, Zakopane, https://www.tpn.pl/files/news/editor/files/Foldery/gornictwo_i_hutnictwo.pdf, dostęp 06.06.2022 r.

Sudnik-Wójcikowska, B., 2011: Rośliny synantropijne. Flora Polsk. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s. 15.

Svensson, L., Mullarney, K., Zetterström, D., 2012: Przewodnik Collinsa PTAKI. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Szary, A., 2014: Dynamika roślinności łąkowej pod wpływem koszenia i wypasu w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 22, s. 203–212.

Szpara, K. (red.), 2016: Wspólnie dla zrównoważonego rozwoju Karpat. Poradnik o Konwencji Karpackiej. Stowarzyszenie Ekopsychologia, Zakliczyn, s. 15–229.

Turland, N. J., Wiersema, J. H., Barrie, F. R., Greuter, W., Hawksworth, D. L., Herendeen, P. S., Knapp, S., Kusber, W.-H., Li, D.-Z., Marhold, K., May, T. W., McNeill, J., Monro, A. M., Prado, J., Price, M. J. & Smith, G. F. (red.) 2018: International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017. Regnum Vegetabile 159. Glashütten: Koeltz Botanical Books. DOI https://doi.org/10.12705/Code.2018, dostęp 06.06.2022 r.

Valde-Nowak, P., 2017: Pustka i obfitość w archeologii epoki kamienia Polskich Karpat. W: Gancarski, J., (red.) Stan i potrzeby badań archeologicznych w Karpatach, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Krosno, s: 43–66.

Wantuch, M., 2013: Ludzie stąd – mieszkańcy Karpat. W: A. Pępkowska-Król (red.), Przyroda polskich Karpat. Przewodnik krajoznawczy. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki, s. 22–23.

Wilk, T., Bobrek, R., Pępkowska-Król, A., Neubauer, G., Kosicki, J. Z. (red.), Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP, Marki, s.: 121–142, 199–214, 303–308, 316–325, 361–375, 398–403.

Winnicki, T., Zemanek, B., 2009: Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wydawnictwo Bieszczadzkiego parku Narodowego, Ustrzyki. Dolne, s. 53–100.

Witkowski, W., 2006: Architektura Huculszczyzny. W: Wielocha, A. (red.), Góry Huculszczyzny przewodnik, który łączy. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków, s.: 127, 143.

Wójciak, H., 2003: Porosty, Mszaki, Paprotniki. Flora Polski. MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, s.: 10–19, 146, 200–207.

Wyżga, B., Hajdukiewicz, H., Radecki-Pawlik, A., Zawiejska, J., 2010: Eksploatacja osadów z koryt rzek górskich – skutki środowiskowe i procedury oceny. Gospodarka Wodna 2010 | Nr 6 | 243-249, https://www.iop.krakow.pl/pobierz-publikacje,156, dostęp 06.06.2022 r.

Zaręba, D., 2010: Ekoturystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 11–30.

Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie