Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Gady

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, 2008. (http://conventions.coe.int/treaty/FR/Treaties/Html/104-2.htm#X-1)

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem), Zał. I, II i III, 2008.(http://www.cites.org/eng/app/appendices.shtml)

Corbett, K., 1989: Conservation of European Reptiles and Amphibians. Cristopher Helm, London.

Crnobrnja-Isailovic, J., Vogrin, M., Corti, C., Mellado, V. P., Sá-Sousa, P., Cheylan, M., Pleguezuelos, J., Nettmann, H.K., Sterijovski, B., 2006: Lacerta viridis. W: IUCN 2007. 2007 Czerwona lista gatunków zagrożonych IUCN. (http://www.iucnredlist.org)

Džukić, G., 1995: Diverzitet vodozemaca (Amphibia) i gmizavaca (Reptilia) Jugoslavije, sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja. W: Stevanović, V., Vasić, V. (red.), 1995: Biodiverzitet Jugoslavije sa pregledom vrsta od međunarodnog značaja, Ecolibri and Faculty of Biology, Belgrade, s. 447–469.

Džukić, G., Kalezić, M. L., 2004: The biodiversity of Amphibians and Reptiles in the Balkan peninsula. W: Griffiths, H. I. i in. (red.), 2004: Balkan biodiversity. Kluwer Academic Publishers, Netherlands, s. 167–192.

Fuhn, I. E. & Vancea, Şt., 1961: Fauna Republicii Populare Romîne. vol. XIV fascicola II. Reptilia. Editura Academiei R.P.R., Bucureşti.

Gasc, J-P., Cabela, A., Crnobrnja-Isailović, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., Martinez-Rica, J. P., Maurin, H., Oliveira, M. L., Sofianidou, T. S., Veith, M., Zuiderwijk, A. (red.), 1997: Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe. Societas Europaea Herpetologica & Museum Nationall d’ Histoire Naturelle (IEGB/SPN), Paris, s. 496.

Ghira, I., 2007: Rediscovery of Vipera ursinii rakosiensis in Transylvania. Herpetologica Romanica.Bulletin of Romanian Herpetological Society 1, s. 77–81.

Ghira, I. & Sos, T. (w druku). Amfibienii şi reptilele din România. Ghid practic.

Ghira, I., Venczel, M., Covaciu-Marcov, S. D., Mara, G., Ghile, P., Hartel, T., Török,Z., Farkas, L., Rácz, T., Farkas, Z. & Brad, T., 2002: Mapping of Transylvanian Herpetofauna. Nymphaea, Folia naturae Bihariae, 29: 145–203.

IUCN 2007: 2007 Czerwona lista gatunków zagrożonych IUCN. (http://www.iucnredlist.org)

Kalezić, M., Tomović, Lj., 2005: Hordati. Faculty of Biology, University in Belgrade.

Macura, B., 2004: Izveštaj grupe za gmizavce kampa „Đerdap 2004“ Ekološkog društva „Endemit“.

Macura, B., 2005: Izveštaj grupe za gmizavce kampa „Đerdap 2005“ Ekološkog društva „Endemit“.

Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie