Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Od Redakcji wydania polskiego

Autor: Marta Wantuch

Karpaty są unikalnym naturalnym skarbem o wyjątkowym pięknie i wartości przyrodniczej, ważną ostoją różnorodności biologicznej, obszarem źródliskowym głównych rzek, istotnym siedliskiem i ostoją dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz największym w Europie obszarem lasów pierwotnych, (…) Karpaty stanowią istotne środowisko przyrodnicze, gospodarcze, kulturowe, rekreacyjne oraz środowisko życia w sercu Europy, dzielone przez wielu ludzi i wiele państw; czytamy w Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat sporządzonej w dniu 22 maja 2003 r. w Kijowie czyli w tzw. Konwencji Karpackiej (ang. Carpathian Convention, http://www.carpathianconvention.org, dostęp 06.06.2022 r.), której stronami jest siedem państw – Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina oraz Węgry. Konwencja Karpacka, jest drugą w skali świata, po Konwencji Alpejskiej, umową międzynarodową dotyczącą pojedynczego regionu górskiego. Jej głównym celem jest prowadzenie wszechstronnej polityki i współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru. Zapisy Konwencji Karpackiej w Polsce dotyczą obszaru 200 gmin, położonych na terenie trzech województw: małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego (patrz mapa 1).

Za wdrażanie zapisów Konwencji Karpackiej odpowiadają rządy państw, które ją ratyfikowały ale u podstaw realizacji poszczególnych postanowień tej umowy międzynarodowej leżą często decyzje podejmowane przez lokalne społeczności. Zaangażowanie mieszkańców ma kluczowe znaczenie dla zachowania walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych regionu karpackiego dlatego niezmiernie ważne są działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne podnoszące świadomość społeczną w tym zakresie. Istotne jest poznanie i zrozumienie otaczającej nas przyrody, procesów w niej zachodzących i ich wpływu na nasze zdrowie oraz jakość naszego życia. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa jest przecież czymś, co chronimy bądź nie, podejmując codzienne decyzje. Wybór środka transportu, kupowanych produktów, sposobu spędzania wolnego czasu, a nawet sadzonych w ogrodzie roślin jest ważny nie tylko z punktu widzenia ochrony przyrody ale także ze względu na społeczno-ekonomiczny rozwój regionu, w którym żyjemy.

Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie