Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Ochrona różnorodności biologicznej w Karpatach

Autor: Monika Chrenková, Marta Wantuch
Recenzent: Mircea Verghelet

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stoi dziś nasze społeczeństwo, jest ochrona środowiska przy jednoczesnym utrzymaniu rozwoju i wzrostu gospodarczego. W wyniku działalności człowieka nieodwracalnemu zniszczeniu uległy już rozległe obszary środowiska naturalnego. Wciąż jednak istnieją tereny dzikie o wysokiej różnorodności biologicznej, warte znacznych nakładów pracy i środków, które zostały zainwestowane w celu ich ochrony.

Regiony górskie są znane na całym świecie jako centra różnorodności biologicznej, ze względu na bogactwo gatunkowe oraz wysoki poziom endemizmu. W Karpatach, stanowiących naturalny pomost dla migracji gatunków i wymiany genetycznej pomiędzy Europą Zachodnią i Wschodnią, znajdują się jedne z najlepiej zachowanych i najmniej zmienionych działalnością człowieka ekosystemów. Góry te są także miejscem występowania różnorodnych rodzimych gatunków roślin i zwierząt, z których wiele nie występuje nigdzie indziej na świecie. Brak inwestycji i rozwoju gospodarczego tego regionu w czasach komunizmu przyczynił się do zachowania w Karpatach walorów przyrodniczych w większym stopniu niż np. w sąsiednich Alpach. Obecnie, po przystąpieniu większości krajów karpackich do Unii Europejskiej, pojawiają się coraz większe fundusze i możliwości rozwoju, które nierzadko mogą zagrażać różnorodności biologicznej będącej największym, lokalnym kapitałem. Znaczna część karpackiej przyrody znajduje się pod ogromną presją, co osłabia zdolność naturalnych ekosystemów do pełnienia ich cennych funkcji. Nic więc dziwnego, że Karpaty zostały uznane za jeden z krytycznie zagrożonych ekoregionów lądowych na liście Global 200 (https://www.worldwildlife.org/publications/the-global-200-priority-ecoregions-for-global-conservation, dostęp 06.06.2022 r.).

Kraje karpackie, wraz z różnymi organizacjami międzynarodowymi, są świadome wyjątkowości i wrażliwości karpackich ekosystemów. W związku z tym podjęto szereg inicjatyw mających na celu ustanowienie i utrzymanie skutecznej ochrony różnorodnej rodzimej flory i fauny Karpat. Plany ochrony różnorodności biologicznej w Karpatach są kształtowane przez międzynarodowe konwencje, politykę UE, regionalne inicjatywy karpackie, ustawodawstwo krajowe i wreszcie przedsięwzięcia lokalne realizowane za sprawą osób indywidualnych, grup mieszkańców, ekspertów oraz organizacji pozarządowych. Wszystkie te działania skutkują ochroną prawną obszarów i gatunków oraz konkretnymi projektami ochronnymi realizowanymi w terenie.

titul_2.png

Scenariusze i ćwiczenia:
Bajkowy Ogród
Bajkowy Ogród

W grze ruchowej dzieci zbierają lecznicze zioła i starają się trzymać z daleka od gatunków trujących lub chronionych.

Ochrona różnorodności biologicznej w Karpatach – rozpoznawanie roślin zielnych

Nauka rozróżniania gatunków roślin leczniczych, trujących i chronionych.

Biologia Plastyka
10 - 12
Jakie są możliwości przyszłego rozwoju lasu?
Jakie są możliwości przyszłego rozwoju lasu?

W ramach symulowanej dyskusji dzieci, wcielając się w role różnych grup interesów, angażują się w spór i podejmowanie decyzji dotyczących przyszłego wykorzystania ich lasu i rozwoju ich miejscowości.

Ochrona różnorodności biologicznej karpackich lasów

Poznanie wpływu różnych form gospodarki leśnej na różnorodność biologiczną lasów oraz na życie miejscowej ludności, nauka prowadzenia dyskusji, sporów i podejmowania decyzji.

13 - 15
Migracje ptaków
Migracje ptaków

W odpowiednim miejscu odegrajcie zachowanie ptaków podczas ich wędrówki przez krajobraz, na który człowiek wywiera różnoraki wpływ.

Ochrona różnorodności biologicznej w Karpatach – wpływ człowieka na ptaki migrujące

Uświadomienie sobie wpływu działalności człowieka na migracje ptaków.

Biologia Przyroda
8 - 12
Stwórzmy sieć ekologiczną
Stwórzmy sieć ekologiczną

Wypełniając karty pracy, dzieci projektują własną sieć ekologiczną

Ochrona różnorodności biologicznej w Karpatach – tworzenie sieci ekologicznych

Zrozumienie, dlaczego ważne jest tworzenie sieci ekologicznych

Biologia Geografia
12 - 15
Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie