Świat Karpat - podręcznik do edukacji ekologicznej

Wnioski

Na terenach o tak wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych jak Karpaty, należy starać się oprzeć rozwój społeczno-gospodarczy na przyjaznych środowisku formach gospodarowania jak turystyka zrównoważona, a także rolnictwo i leśnictwo ekologiczne. Istotne jest również tworzenie zachęt dla mieszkańców i przedsiębiorców do właściwego gospodarowania odpadami, korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz ekoinnowacji i czystych technologii. Kluczowe jest holistyczne podejście do rozwoju regionalnego, staranne planowanie przyszłych działań, a także współpraca pomiędzy sektorami publicznym, prywatnym i pozarządowym. Podstawowe znaczenie dla zachowania lokalnych wartości przyrodniczo-krajobrazowych i historyczno-kulturowych ma partycypacja społeczna czyli udział społeczeństwa w zarządzaniu sprawami, które są dla niego ważne. Bez społecznego poparcia nie da się z powodzeniem chronić miejscowych zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Należy przy tym pamiętać, że największym zagrożeniem dla tych zasobów jest niska świadomość społeczna. Wynika z tego ogromna rola działań edukacyjnych i informacyjnych, prowadzących m.in. do aktywizacji i integracji mieszkańców wokół działań na rzecz ochrony przyrody, krajobrazu i kultury, a co za tym idzie do wzmacniania poczucia lokalnej tożsamości i odpowiedzialności za region.

Pobierz pełną wersję w PDF

Świat Karpat

Podręcznik do edukacji ekologicznej

Projekt współfinansowany

Projekt "Świat Karpat" jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”
Fundusze Europejskie